ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 1 (ЕДНО) ЛИЦЕ - БИБЛИОТЕКАР

Врз основа на член 20-г и 20-д од Закон за вработените во јавниот сектор, а во врска со член 76-а, член 76-ѓ, член 77-а став 1 алинеја 1 и став 2, член 77-б, член 77-в став 1, член 77-г и член 77-д од Закон за културата, Правилник за формата и содржината на јавениот оглас и пријавата за вработување на даватели на јавни услуги во ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш со бр. 01-39/1 од 26.02.2019 год., Правилник за систематизација на работните места бр. 01–90/1 од 13.08.2020 год., Годишен план за вработување бр. 01–06/1 од 13.01.2022 год., Согласноста од Министерство за финансии за обезбедени финансиски средства бр.18- 8995/2 од 28.09.2022 год. и Одлука за објавување на јавен оглас бр. 04 -129/5 од 20.10.2022  год. се објавува
 
 
                                                                             Ј А В Е Н  О Г Л А С  Бр. 1/2022
 
ОНБ „Браќа Миладиновци“ – Радовиш има потреба од вработување  на 1 (едно) лице, давател на јавни услуги на следното работно место:
 
  1. Стручен соработник за заштита на културно наследство – библиотекар, шифра КУЛ 03 04 Д03 001 категорија Д, ниво Д-3  Сектор за библиотечно работење – Одделение за позајмување и услуга за деца, 1 (еден) извршител;
                За пополнување на работното место, кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови:
                -Вид на образование: Високо образование или најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС  или завршен VII/1 степен од научните полиња: Наука за јазикот (Лингвистика), Образование и Библиотекарство и документација;
                -Работно искуство до 1(една) година.
Распоредот на работното време и  паричниот износ на основната нето плата изнесува:
За неопределено време со полно работно време од 40 работни часа неделно во две смени, (Прва смена од 7 часот до 15 часот и Втора смена од 11 часот до 19 часот) нето плата без минат труд ќе изнесува 34.968,00.
          Кандидатот, треба да ги исполнува следните општи услови:
                - да е полнолетен;
                - да има општа здравствена способност за работното место и
                 - со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
 Согласно Годишниот план за вработување на Библиотеката за 2022 година за даватели на јавни услуги во културата и помошно-технички лица, добиена е согласност за вработување на едно лице а според Балансерот истото е од македонската заедница, па врз основа на тоа, Огласот се објавува за едно лице.
Пријавата за вработување (превземи ја од веб-страната на Библиотеката www.bibliotekaradovis.org.mk) треба да содржи:
   -податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број на граѓанинот, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон, припадност на заедницата);
  -кратка биографија;
  -изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно;
  -изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно;
Кандидатот кон пријавата треба да приложи во оригинал или копија заверена на нотар  и:
-уверение за државјанство (не постаро од 6 месеци);
-доказ за работно искуство;
-доказ за завршен соодветен степен на  образование;
              -потврда дека не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност  (не постара од 6 месеци);
              -лекарско уверение за општа здравствена состојба на кандидатот (не постар од 6 месеци).
               Јавниот оглас трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавување во дневниот печат. Постапката за селекција за вработување се состои од: административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и интервју.
                Кандидатите кои успешно ја поминале постапката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервју.
                Во рок од три дена Комисијата за вработување подготвува и до Директорот на јавната установа од областа на културата доставува предлог кандидат.
                Пријавите со потребни документи да се достават до архивата на Библиотеката или на адреса: Општинска народна библиотека „Браќа Миладиновци” - Радовиш, ул. ,,Илинденска” б.б. - 2420 Радовиш.
НАПОМЕНА: Некомплетни или ненавремено поднесените документи нема да се разгледуваат.
                Изборот ќе се изврши во рок од 5 (пет) работни дена по добиениот предлог од Комисијата за вработување, согласно Законот за култура и правните акти на Библиотеката.
 
                                                                                                                         ОНБ „Браќа Миладиновци” - Радовиш
                                                                                                                                          В.Д.Директор
                                                                                                                                         Станој Петров