Јавните библиотеки поттикнуваат иновации во заедницата

Деветте услуги прикажани во оваа брошура беа сите првенствено финансирани од Програмата за Иновирање на Јавните библиотеки на ЕИФЛ (ЕИФЛ-ПЛИП). Сите услуги опфаќаат различни заедници-земјоделци, млади, невработени, здравствени работници и нивните пациенти кои користат информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) со цел да им служат на потребите на овие заедници.

Нивниот успех беше препознаен и инспирираше различни извори, вклучувајќи ги националните и локалните власти. Како резултат на тоа тие се во можност да продолжат да служат на потребите на заедницата, да ги подобрат животите на луѓето и средствата за живот, и да ги подржат целите на нивните национални и локални власти.
Сите активности се подетално објаснети во документот подоле...